Innovation for Life 2014

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดจัดงาน “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน” ภายใต้แนวคิด “Innovation for Life” เพื่อให้นักประดิษฐ์นักวิจัยไทย ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เกิดการขยายผลสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในสังคม ชุมชนและใช้ในชีวิตประจำวัน

When: ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557

Where: ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Contact: กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทร.02-579-2288,02-561-2445 ต่อ 530,539,516 โทรสาร.02-579-2288,02-579-0455 E-mail:inventorsday@hotmail.com

Permalink: http://www.nrct.go.th และ http://rrm.nrct.go.th

Visitors: 204,247