Bright TV 2016

หมดยุคแห่งการลวกช้อนส้อมในหม้อน้ำเดือด ล่าสุดคนไทยคิดค้นเครื่องอบช้อนส้อม UV หรือ Automatic sterilization นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพช่วยในการฆ่าเชื้อโรค แล้วเจ้าเครื่องนี้สามารถฆ่าเชื้อได้มากกว่าหม้อน้ำเดือด


News: Bright TV 22 Jan 2016

Visitors: 204,253