SME ผู้ผลิตพบผู้ซื้อ 2014

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและรายย่อม
เรื่อง " SME ผู้ผลิตพบผู้ซื้อ "
โดยคณะกรรมการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง สภาหอการค้าไทย ร่วมกับ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรธุรกิจ โดยเป็นความร่วมมือของ 6 พันธมิตรค้าปลีกและค้าส่งชั้นนำของประเทศไทยในการยกระดับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อร่วมมือกันพัฒนาธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
 
ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ สถานบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
( CP ALL ACADEMY )Visitors: 202,579