งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น สภาวิจัยแห่งชาติ 2016

.

การเสนอขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 

2557-2558

การให้รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์

และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นของสภาวิจัยแห่งชาติเป็นนโยบายและ

กิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ในอันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและเชิดชูเกียรติ

ของนักวิจัยไทย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจ

 

Visitors: 197,042