งาน 7 innovationawards 2015

งานร่วมออกบูธ 7 Innovation Award 2015  วันที่ 2 มีนาคม 2016 ไบเทค บางนา


รางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)” ถือได้ว่าเป็นผลงานสำคัญชิ้นแรกที่เกิดขึ้น จาก “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นในปี 2556 ทั้ง 6 องค์กรที่ร่วมลงนามความร่วมมือ (สวทน./สวทช./สนช./สอท./SET/CPALL) และเพิ่มเติมอีก 5 องค์กร ในปี 2557 ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.), หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TCC&BoT), สมาคมธนาคารไทย (TBA), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาคมหน่วย บ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) รวมเป็น 11 องค์กร ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำผลงานวิจัยที่มีอยู่ในแต่ละองค์กรและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ผู้ประกอบการ SMEs มีอยู่  มาทำการทดสอบหรือทดลองกับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคในตลาดจริง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมที่สูงขึ้นในระดับประเทศต่อไป
          ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมแนวคิดดังกล่าวให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและการวัดผลอย่างต่อเนื่องจริงจัง  จึงเห็นสมควรให้มีการจัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)” ขึ้น โดยผู้ที่ชนะการประกวด ก็จะได้รับเงินรางวัล  พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ  รวมถึงโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจสำหรับผลงานที่มีนวัตกรรม ผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่หลายช่องทางของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งรวมถึงร้าน 7-11 ที่มีจำนวนมากกว่า 8,000 สาขาทั่วประเทศ

Visitors: 187,039