ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 5 ปี /warranty 5 years

 1. การรับประกัน 5 ปี เป็นการประกันเฉพาะระบบอิเล็คทรอนิค ไม่รวมถึงหลอดยูวีฆ่าเชื้อ โดยนับตั้งแต่วันที่ซื้อ (อ้างอิงวันที่ซื้อสินค้าจากหลักฐานใบเสร็จรับเงิน) รับประกันทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ ไม่รวมถึง ค่าพาหนะ ซึ่งต้องใช้ในการบริการ(service onsite) และลูกค้าต้องนำบัตรรับประกัน หรือใบเสร็จรับเงิน มาด้วยทุกครั้ง เพื่อรับบริการ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าอะไหล่ และบริการ หากความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นจากคุณภาพของสินค้า
 3. สินค้ามีปัญหากรุณาส่งซ่อมที่ศูนย์บริการของบริษัท ดีเอ็นเอ เคมีคอลเฮาส์ (ประเทศไทย) หรือศูนย์บริการแต่งตั้งเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ ไม่คิดค่าบริการซ่อม  ในระยะเวลารับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 5. เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง พื้นที่เสี่ยงอันตราย หรือปัญหาที่พบจากกรณีการใช้งานไม่ปกติ ซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การรับประกันสินค้าในกรณี

 1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากขั้นตอนการใช้งานที่ระบุไว้ในคู่มือของผลิตภัณฑ์
 2. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์ หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯกำหนด
 3. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปี้อน และภัยจากสัตว์ แมลงกัดแทะ
 4. รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกอันเนื่องมาจากการใช้งานของลูกค้า
 5. การเรียกร้องค่าเสียหายชิ้นส่วนประกอบที่หายไปเกิดระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 6. ส่วนประกอบใดๆซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่ายหรือผ่านความเห็นชอบโดยทางบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกถอดชิ้นส่วน ผ่านการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆที่ไม่ใช่จากบริษัทฯ
 7. หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข ขีดฆ่า ลบ หรือทำลาย และใบรับประกันถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่าจากกรณีใดๆ การกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง หรือเป็นจริง จะทำให้การตรวจสอบการรับประกันได้ถูกต้อง

 

Warranty

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า
Visitors: 204,248